Cenník služieb

 • Vytýčenie hranice pozemku od 50 €
 • Vypracovanie elaborátu adresného bodu 30 € (pri vyhotovení GP na zameranie stavby), samostatný výjazd 40 €
 • Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku od 100 €
 • Vytýčenie stavby rodinného domu od 90 €

Cenník geometrického plánu

 • rozdelenie pozemku od 160 €
 • obnovu parcely registra E od 190 €
 • na vyňatie z pôdneho fondu od 170 €
 • na zameranie stavby (rozostavaná ku kolaudácií) od 160 €
 • na zameranie vecného premena od 150 €

Uvedené sumy sú bez poplatkov za úradne a autorizačné overenie

Ďalšie služby

 • Katastrer nehnuteľností
 • Vytyčovanie pozemkov 
 • Vytyčenie stavieb
 • Geometrické plány
 • Pozemkové poradenstvo
 • Adresný bod
 • Polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov, stavieb a inž. sietí
 • Vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavieb

GEO-PROJ, s.r.o.

Geodetické služby Čadca

Uvodná stránka