Jednoduché stavby 

>> bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie
>> stavby na individuálnu rekreáciu
>> prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m
>> oporné múry
>> podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to
>> prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení
>> podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy
Za drobné stavby sa považujú aj
>> stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva
>> oplotenie
>> prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby
>> nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky priepusty a pod.

Podľa stavebného zákona je možné umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len ak je vydané územné rozhodnutie, ktorým je

>> rozhodnutie o umiestnenie stavby
>> rozhodnutie o využití územia
>> rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme
>> rozhodnutie o stavebnej uzávere

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Na tvorbe podkladov, ktoré sa prikladajú k návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa podiela aj GEODET, vyhotoví mapové podklady pre tvorbu potrebnej dokumentácie.

Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.Rozhodnutie sa nevyžaduje na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie rieši územný plán zóny a drobné stavby. Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území. Pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje údaje o žiadateľovi, predmet územného rozhodnutia, charakteristika územia, zoznam účastníkov konania, parcelné čísla a druhy pozemkov dotknutých pozemkov a susedných pozemkov. K návrhu sa prikladá:
>> situačnývýkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie
>> dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou
>> rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutych orgánov štátnej správy a obce
>> záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané
>> doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu. Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy.

Podľa stavebného zákona je možné stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa vyžaduje na všetky druhy stavieb, výnimky stanovuje stavebný zákon, na niektoré stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu.

Na tvorbe podkladov, ktoré sa prikladajú k návrhu na vydanie stavebného povolenia sa podiela aj geodet, vyhotoví mapové podklady pre tvorbu potrebnej projektovej dokumentácie.

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje údaje o stavebníkovi a stavbe, parcelné čísla a druh pozemku stavebného pozemku a parcelné čísla susedných pozemkov, zoznam účastníkov stavebného konania, údaje o projektantovi. K návrhu sa prikladá:
>> doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej – list vlastníctva
>> projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach – mapové podklady k projektu vyhotovuje geodet
>> rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
>> doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného, konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
>> kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje
>> ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.Záväzne určí umiestnenie stavby na pozemku, lehotu na dokončenie stavby a povinnosť oznámiť začatie stavby. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Na niektoré stavby nieje potrebné vydať stavebné povolenie, stavebnému úradu postačí ohlásenie stavby. Tieto stavby určuje stavebný zákon:

>> pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí
>> pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie
>> pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
>> pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou
>> pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby
>> pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m
>> pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby

Definícia drobnej stavby a jednoduchej stavby je uvedená v článku Stavebný poriadok – základné pojmy. Medzi drobné stavby patrí aj stavba oplotenia. Ak vás čaká stavba plota na hranici pozemku, odporúčame nechať si hranicu pozemku vytýčiť. Geodet vypracuje vytyčovací náčrt, ktorý sa môže stať súčasťou písomného ohlásenia stavby. Nezanedbateľná je aj právna istota správne označenej hranice pozemku, na ktorej bude plot stáť, za ktorú zodpovedá autorizovaný geodet.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Ohlásenie drobnej stavby obsahuje údaje o stavebníkovi, stavbe, parcelné čísla stavbou dotknutých pozemkov. Prílohou k ohláseniu je:
>> doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku – list vlastníctva
>> jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
>> jednoduchý technický opis stavby,
>> rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

O potrebných podkladoch a o tom, či postačí ohlásenie stavby rozhodne príslušný stavebný úrad.

Stavebné zámery investorov stavby a stavebníkov môžu naraziť na ochranu pôdneho fondu v prípade, ak žiadajú o stavebné povolenie pre stavbu, ktorá má stáť na pozemku s druhom pozemku poľnohospodárska pôda podľa klasifikácie katastra (orná pôda, chmelnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast). Štát chráni poľnohospodársku pôdu zákonom ako prírodný zdroj nenahraditeľnej hodnoty, ktorého je obmedzené množstvo. Na druhej strane sa niektoré obce už nemajú kam rozvíjať a v územnoplánovacej dokumentácii určujú na zastavanie aj pozemky patriace do poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Tento konflikt sa rieši pri schvalovaní územného plánu obce, kde dotknutý orgán je aj obvodný pozemkový úrad, ktorý by mal v konaní chrániť najcennejšie poľnohospodárske pôdy. Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu možno v územnom pláne obce určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území obce. Po schválení územného plánu je možné na tieto pozemky vydať územné rozhodnutie a následne po vyňatí z pôdneho fondu aj stavebné povolenie.

O vyňatí poľnohospodárskej pôdy z fondu rozhoduje obvodný pozemkový úrad so sídlom v okresnom meste. Základnými kritériami pre jeho rozhodnutie o odňatí z pôdneho fondu je príslušnosť pozemku k zastavanému územiu obce (údaj o príslušnosti je na liste vlastníctva) a veľkosť plochy, ktorá sa má zastavať. To znamená, že sa nemení druh pozemku na celej parcele, ale sa vyníma iba časť pozemku, ktorá je pod plánovanou stavbou. Z tejto plochy sa vytvára nová parcela na liste vlastníctva, na tento účel geodet vyhotoví geometrický plán.

Podľa zákona č. 220/2004 na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať, ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2, prípadne ak ide o výmeru odnímanej plochy do 500 m2 v hraniciach zastavaného územia obce.Ako sa postupuje v jednotlivých prípadoch?

>>Pripravovaný zámer stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou do 500 m2

Je potrebné podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. K žiadosti treba doložiť výpis z listu vlastníctva (overený s kolkom nie starší ako 3 mesiace), kópiu katastrálnej mapy pre vynímaný pozemok (overenú s kolkom), vyjadrenie obecného úradu k súladu zámeru s územním plánom a fotokópiu situácie osadenia stavby v projektovej dokumentácii. Poplatok za žiadosť je 3€ vo forme kolkov (predávajú na pošte). Vzor žiadosti nájdete v sekcii na stiahnutie.

>>Pripravovaný zámer stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou nad 500 m2

Je potrebné podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. K žiadosti sa prikladáprojektová dokumentácia (osadzovací výkres stavby), bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva), výpis z listu vlastníctva s BPEJ (originál s kolkom nie starší ako 3 mesiace), kópia katastrálnej mapy (originál s kolkom) s vyznačením parciel na odňatie, geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1x originál, 1x fotokópia), potvrdenie o BPEJ (bonitnopôdno ekologická jednotka) (ak bol v k.ú ukončený ROEP, vydá príslušná správa katastra na LV, ak nebol vydá pozemkový úrad za poplatok 8 €), vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad), právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania), vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy. Pokiaľ konečná výmera záberu presiahne 1000 m2, prípadne ak obec nemá spracovaný územný plán, alebo ak zámer nieje v súlade s územným plánom, predkladá sa aj Súhlasobvodného pozemkového úraduvkrajskom meste podľa § 13 - 15 zákona s budúcim možným použitím poľ. pôdy na stavebné zámery. Poplatok za žiadosť je 33€ vo forme kolkov (predávajú na pošte). Vzor žiadosti nájdete v sekcii na stiahnutie.

>>Pripravovaný zámer stavby na pozemku mimo zastavaného územia obce s plochou nad 15 m2

Je potrebné podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. K žiadosti sa prikladáprojektová dokumentácia (osadzovací výkres stavby), bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva), výpis z listu vlastníctva s BPEJ (originál s kolkom nie starší ako 3 mesiace), kópia katastrálnej mapy (originál s kolkom) s vyznačením parciel na odňatie, geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1x originál, 1x fotokópia), potvrdenie o BPEJ (bonitnopôdno ekologická jednotka) (ak bol v k.ú ukončený ROEP, vydá príslušná správa katastra na LV, ak nebol vydá pozemkový úrad za poplatok 8 €), vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad), právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania), vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy. Ak sa má zaplatiť odvod za záber (pri najkvalitnejšej pôde s bonitou 1 až 4) jeho výpočet. Pokiaľ konečná výmera záberu presiahne 1000 m2, prípadne ak obec nemá spracovaný územný plán, alebo ak zámer nieje v súlade s územným plánom, predkladá sa aj Súhlasobvodného pozemkového úraduvkrajskom meste podľa § 13 - 15 zákona s budúcim možným použitím poľ. pôdy na stavebné zámery. Poplatok za žiadosť je 33€ vo forme kolkov (predávajú na pošte). Vzor žiadosti nájdete v sekcii na stiahnutie.

Pri trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy je v niektorých prípadoch povinnosť zaplatiť odvod. Platí sa pri za záber najkvalitnejšej pôdy s bonitou podľa BPEJ 1. až 4. skupiny. Tieto skupiny sú uvedené v prílohe č. 3 zákona č. 220/2004, príslušný kód podľa BPEJ nájdete na liste vlastníctva, prípadne ho uvádza geometrický plán, ktorý vyhotoví geodet.

Od odvodov sa oslobodzuje odňatie poľnohospodárskej pôdy pre individuálnu bytovú výstavbu na pozemku do 1000 m2. Ak sa ale v katastrálnom území obce nachádza vhodný pozemok zaradený podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 6. až 9. skupiny, platí sa aj pri zábere do 1000 m2. Výška odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 1. až 4. skupiny kvality (podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky – BPEJ) sa ustanovuje za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy takto:
>> 1. skupina 15 €/m2
>> 2. skupina 12 €/m2
>> 3. skupina 9 €/m2
>> 4. skupina 6 €/m2

Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí. Strata platnosti rozhodnutia o trvalom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu.

Rozhodnutie o odňatí je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) zašle vyhotovenie právoplatného rozhodnutia avyhotovený geometrický plán alebo kópiu katastrálnej mapy na príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra, ktorý plochy rozhodnutím odňaté natrvalo vyjme z evidencie poľnohospodárskej pôdy a vyznačí zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ostatnú plochu v termíne najneskôr 60 dní po prevzatí rozhodnutia.  

Podľa stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť. Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka.

Na tvorbe podkladov, ktoré sa prikladajú k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podiela aj geodet. Vyhotoví geometrický plán na zameranie stavby a ak je to potrebné aj porealizačné zameranie stavby s výkresom skutočného vyhotovenia stavby. Pri miestnom zisťovaní sa predkladá doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, teda vytyčovací náčrt vyhotovený pri vytýčení stavby.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje údaje o stavebníkovi, stavbe, predpokladaný termín dokončenia stavby, údaje o skúšobnej prevádzke. K návrhu sa prikladá:
>>opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
>> ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím
>> geometrický plán na zameranie stavby ak došlo k zmene pôdorysu stavby
>> rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy
>> ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby

Kolaudačným rozhodnutím stavebný úrad vymedzí účel a podmienky užívania stavby.

GEO-PROJ, s.r.o.

Geodetické služby Čadca

Uvodná stránka