Vytyčovanie hraníc pozemkov

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice (podľa vyhlášky ÚGKK č. 461/2009, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon).

Hranicu Vášho pozemku vám výtýčime, ak to od Vás požaduje stavebný úrad (napr. pri stavbe oplotenia alebo iných stavieb na hranici pozemku, či v jej blízkosti - teda aby ste nestavali u suseda), ak potrebujete v teréne presne vyznačiť hranicu pozemku (napr. pri predaji, alebo kúpe pozemku), alebo ak potrebujete vyznačiť hranicu pozemku z iných dôvodov.

K vytyčovaniu hraníc pozemku sú prizývaní vlastníci predmetných pozemkov (alebo iné oprávnené osoby) – teda aj susedných pozemkov, ktorí sa oboznámia s priebehom vytýčenej hranice.

vytyceni_12.jpg

IMG_9978.jpg
Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje:
a) vytyčovací náčrt,
b) technickú správu o vytýčení hranice pozemku,
c) zoznam súradníc bodov.
Ponúkame Vám aj možnosť informatívneho vytýčenia hranice pozemku len pre vaše potreby, kde sa nezúčastňujú vlastníci susedných pozemkov. Túto službu využívajú najmä stavebné spoločnosti pre informáciu o trvalom zábere stavby, prípadne aby podzemné inžinierske siete a nadzemné objekty umiestnili na pozemky podľa projektu. Hranicu v teréne vyznačíme drevenými kolíkmi.
 Na základe vašej požiadavky Vám vytýčime parcelu E KN, ak to operát katastra umožňuje. Prípadne ju vytýčime, v teréne vyznačíme kolíkmi v rámci geometrického plánu na obnovenie pôvodneho právneho stavu, ak potrebujete previesť vaše E KN parcely do registra C.
Vytyčovanie stavebných objektov
Vytyčovanie stavebných objektov je súhrn úkonov, ktorými sa v teréne, alebo na doterajších stavebných objektoch, alebo na dokončených častiach vytyčovaných objektov vyznačia vytyčovacími značkami geometrické prvky (body, osy, roviny, výškové úrovne atď.) umožňujúce výstavbu, alebo prestavbu objektov na mieste určenom stavebným projektom v predpísaných rozmeroch a tvare. Vytýčenie prebieha v troch etapách:
>> vybudovanie vytyčovacej siete
>> vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov
>> podrobné vytýčenie.
197706333_150781390414801_314090314967396207_n.jpg
198335215_150781417081465_7832373050082299454_n.jpg
Vytyčenie stavby rodinného domu
Ak už máte vybavené stavebné povolenie, geodet vám môže vytýčiť stavbu na pozemku, v teréne stavbu osadí. Vytýčenie stavby sa realizuje na podklade projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval projektant stavby pre účel vydania stavebného povolenia. Geodet použije ako podklad výkres Koordinačná situácia stavby, na ktorom sú vyznačené miery, podľa ktorých je stavba osadená napr. od hraníc pozemku podľa katastra, od susedných stavieb, prípadne sú body stavby určené vo vytyčovacom výkrese v súradniciach. Ak je k dispozícii projekt v digitálnej podobe (súbor vo formáte dwg, dxf, dgn), geodet odsadí súradnice lomových bodov stavby z tohto podkladu.

V teréne sa vytýči a dohodnutými značkami vyznačí poloha stavby. Toto vytýčenie primárne slúži pre výkopové práce na základoch stavby a pri výkope základov sa vyznačenie polohy stavby poruší a stavbu je nutné vytyčovať ešte raz a čo najpresnejšie vyznačením železnými klincami do betónového základu. Druhá možnosť je, že si vytýčenie obnoví zhotoviteľ – stavebná firma pomocou lavičiek, na ktoré sa zaisťuje poloha vytýčených bodov pri vytyčovaní základov stavby.

09_projekty_domu-1.jpg

Z vytyčovania stavby geodet vyhotoví protokol o vytýčení stavby, ktorý tvorí technická správa a vytyčovací výkres. V tejto dokumentácii vyznačí vytýčené body a výkres spolu s technickou správou autorizačne overí. Protokol z vytýčenia stavby sa predkladá pri kolaudácii stavby.

 

GEO-PROJ, s.r.o.

Geodetické služby Čadca

Uvodná stránka