Geometrické plány

Geometrický plán je podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam.

Je potrebný na:

Na rozdelenie resp. oddelenie nehnuteľnosti

Nehnuteľnosťou rozumieme pozemok/parcelu alebo stavbu. Použijeme vtedy, ak je potrebné rozdeliť pozemky na parcely, oddeliť časť pozemku, alebo usporiadať podielové spoluvlastníctvo. V tomto prípade je možnosť rozdelenia parcely podľa výmery, ktorú požadujete, alebo podľa podielov, ktoré máte na liste vlastníctva.

GP1.gif

GP2.gif

GP3.gif

Na určenie vlastníckeho práva k pozemkom

Z pôvodných pozemno-knižných resp. E-kn parciel do katastrálnej mapy. Týmto druhom geometrického plánu obnovíme pôvodné hranice E parciel a zakreslíme ich do súčasnej C parcely, resp. do súčasnej katastrálnej mapy. Fixujeme tak nepresnú výmeru parcely registra E a polohu hranice tejto parcely.

1.gif

2.gif

3.gif

4.gif

Na zameranie rozostavanej stavby

Napríklad pre splnenie požiadaviek hypotekárneho úveru „postupné uvoľňovanie financií“. Zameranie rozostavanej stavby (nedokončenej stavby) slúži pre zápis rozostavanej stavby do katastra. Rozostavanou stavbou rozumieme základy plus prvé nadzemné podlažie (minimálne prvý meter obvodového múru 1 nadzemného podlažia). Na zápis rozostavanej stavby budete potrebovať aj znalecký posudok o stupni rozostavanosti a právoplatné stavebné povolenie.

1.gif

2.gif

3.gif

Na zameranie stavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia

Ak potrebujete kolaudovať dokončenú stavbu, tento geometrický plán rieši zapísanie (zaevidovanie do listu vlastníctva) do katastra a zakreslení pôdorysu stavby do katastrálnej mapy.

  1.gif

  2.gif

  3.gif

  • Na zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí
  • Na priznanie práva prechodu prejazdu cez pozemok (vecné bremeno)

  Ak je potrebné zriadiť prístup priamo na Váš pozemok alebo nemáte inžinierske siete na pozemku, je potrebné zriadiť vecné bremeno. Vypracujeme Vám geometrický plán, ktorý Vám umožní prístup na pozemok cez iný pozemok, alebo prístupnosť inžinierskych sietí (voda,plyn, elektrina…). Získate tak možnosť svoj pozemok lepšie využiť a zhodnotiť.

  1.gif

  2.gif

  3.gif

  • Na zlúčenie parciel (iba ak sú na 1 liste vlastníctva)
  • Na odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

  Vyňatie ornej pôdy pod stavbou sa vykonáva pre účely stavebného povolenia – pre nižšie dane hlavne v čase výstavby rodinného domu príklad namiesto 400€ ročne budete platiť 30€  ročne podľa obce, až do kolaudácie stavby). Vytvoríme parcelu pod domom, ktorá bude zahŕňať aj všetky spevnené plochy. Následne požiadate “pozemkový úrad“ (okresný úrad, odbor pozemkový a lesný) o stanovisko/rozhodnutie k zmene druhu pozemku na tento nový pozemok a vytvorí sa z ornej pôdy ostatná plocha/neplodná pôda.

  1.gif

  2.gif

  3.gif

   1.gif

   2.gif

   3.gif

   Geometrický plán musí byť autorizačne a úradne overený okresným úradom-katastrálnym odborom, ktorý eviduje dotknuté nehnuteľnosti. Úradné overenie znamená, že pôvodný stav podľa geometrického plánu vychádza z platných údajov katastra. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní a je potrebné zakúpiť e-kolok v hodnote 27€ pre 3 originály. 1 originál zostáva v archíve aj pre prípad možnosť kópie daného originálu geometrického plánu.

   Cena geometrického plánu zodpovedá počtu a rozsahu novovzniknutých parciel. Kontaktujte nás a my vám predstavíme všetky dôležité informácie aj cenovú ponuku priamo pre váš konkrétny prípad.

   GEO-PROJ, s.r.o.

   Geodetické služby Čadca

   Uvodná stránka