Vytyčovanie hraníc pozemkov

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí priestorová poloha lomových bodov (S-JTSK) hranice pozemku resp. parcely alebo inej hranice (podľa vyhlášky ÚGKK č. 461/2009, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon), ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade.

Pri vytyčovaní hraníc pozemkov a stavieb využívame najnovšiu techniku s technológiou s pripojením na GPS (globálna polohová sieť) presnosť v polohe +- 3cm a výške +-4cm. (meranie nadmorskej výšky sa využíva pri výpočte kubatúr pri vypracovaní priestorového osadenia rodinného domu/ stavby- výkopy, násypy, terén)

Vytýčením hranice pozemku nevznikajú, nemenia sa a nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam.

Hranicu Vášho pozemku resp. parcely Vám výtýčime, ak je to potrebné (napr. pri stavbe oplotenia alebo iných stavieb na hranici pozemku, či v jej blízkosti – teda, aby sa nestavalo u suseda), alebo ak potrebujete v teréne presne vyznačiť hranicu pozemku (napr. pri predaji, alebo kúpe pozemku), poprípade, ak potrebujete vyznačiť hranicu pozemku z iných dôvodov.

K vytýčeniu hranice je potrebné prizvať všetkých vlastníkov susedných pozemkov (pokiaľ je to možné). Ich súhlas s vytýčenou hranicou vo vytyčovacom protokole je dokladom toho, že hranica nie je sporná a tým je možné trvalé označenie hranice, resp. stavba oplotenia.

Cena služby vytýčenia hranice závisí od dĺžky vytyčovanej hranice pozemku. Kontaktujte nás a my vám predstavíme všetky dôležité informácie aj cenovú ponuku priamo pre váš konkrétny prípad.

GEO-PROJ, s.r.o.

Geodetické služby Čadca

Uvodná stránka